ข้อมูลการสมัครเข้าเรียนที่ PELA

PELA รับนักเรียนที่ถือวีซ่าทุกประเภท ทั้งวีซ่านักเรียนประเภท F-1, วีซ่าประเภท F-2, วีซ่านักท่องเที่ยว, ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ 90 วัน (ไม่ต้องมีวีซ่า) และวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักถาวร

ข้อใดที่ตรงกับสถานะหรือการยื่นคำขอของคุณมากที่สุด

คลิกคำอธิบายที่ถูกที่สุด แล้วระบบจะนำคุณไปที่ส่วนนั้นของหน้า


ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยมีวีซ่านักเรียนประเภท F-1 โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้มาให้ PELA:

 • ใบสมัครของ PELA
 • ใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารหรือใบรับรองสถานะทางการเงิน โปรดส่งเอกสารให้เราทางอีเมล หรือไปรษณีย์ เราต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อจัดทำแบบฟอร์ม I-20 ของคุณ เอกสารควรแสดงยอดเงินฝากอย่างน้อย $3,500... แต่ยิ่งมียอดเงินฝากมากจะยิ่งทำให้สถานทูตสหรัฐฯ พิจารณาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยชื่อเจ้าของบัญชีจะเป็นชื่อคุณ ชื่อผู้ปกครอง หรือชื่อผู้รับรองก็ได้ ธนาคารจะเป็นธนาคารภายในประเทศของคุณหรือในอเมริกาก็ได้
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ
 • ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม I-901 SEVIS จำนวน $200 ค่าธรรมเนียม SEVIS ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมของโรงเรียน ค่าธรรมเนียมจำนวนนี้ต้องนำส่งให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขอวีซ่านักเรียนของคุณ โดยคุณสามารถชำระด้วยตนเองหรือฝากเราชำระก็ได้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน คุณสามารถส่งค่าธรรมเนียม SEVIS มาที่โรงเรียนได้ แล้วเราจะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้รัฐบาลสหรัฐฯ และส่งใบเสร็จรับเงินให้คุณ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $45

เมื่อได้รับเอกสารทั้ง 5 รายการนี้แล้ว เราจะส่งแบบฟอร์ม I-20 และใบเสร็จรับเงินค่า SEVIS ให้คุณทางไปรษณีย์ จากนั้น ให้คุณนำหนังสือเดินทาง แบบฟอร์ม

NOTE: PELA will charge you a DHL Express Mail fee to ship the documents to you. The cost will be determined by your mailing address (please contact PELA to find out the cost of this fee). A tracking number will be provided to you when the documents are shipped.

I-20 ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร และใบเสร็จรับเงินสำหรับแบบฟอร์ม I-90 SEVIS จำนวน $200 ไปที่สถานทูตสหรัฐฯ เพื่อสมัครขอวีซ่านักเรียน โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-20 และสถานทูตเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่านักเรียนประเภท F-1


ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยไม่มีวีซ่านักเรียนประเภท F-1 โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้มาให้ PELA:

 • ใบสมัครของ PELA
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $45

เมื่อเราได้รับเอกสาร 2 รายการนี้แล้ว ใบสมัครของคุณก็จะครบถ้วนสมบูรณ์


ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นในสหรัฐฯ โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้มาให้ PELA:

 • ใบสมัครของ PELA
 • ใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารหรือใบรับรองสถานะทางการเงิน โปรดส่งให้เราทางอีเมล หรือไปรษณีย์ เราต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อจัดทำแบบฟอร์ม I-20 ของคุณ เอกสารควรแสดงยอดเงินฝากอย่างน้อย $3,500... แต่ยิ่งมียอดเงินฝากมากจะยิ่งทำให้สถานทูตสหรัฐฯ พิจารณาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยชื่อเจ้าของบัญชีจะเป็นชื่อคุณ ชื่อผู้ปกครอง หรือชื่อผู้รับรองก็ได้ ธนาคารอาจเป็นธนาคารภายในประเทศของคุณหรือในอเมริกาก็ได้
 • อีเมลของสำนักงานนักเรียนต่างชาติที่โรงเรียนเก่าของคุณ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $45
 • A completed transfer form (this form will be provided to you when PELA receives your PELA Application Form).

คุณสามารถมารับแบบฟอร์ม I-20 ใหม่ของคุณได้ที่สำนักงานของเรา หรือจะให้เราส่งไปรษณีย์ไปให้ก็ได้ ถ้าคุณย้ายมาจากโรงเรียนอื่นในสหรัฐฯ คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม SEVIS อีก


ถ้าคุณ ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาที่พัก โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้มาให้ PELA:

 • ใบสมัคร PELA และแบบฟอร์มจัดหาที่พัก
 • ค่าบริการจัดหาที่พัก $125
 • ค่าธรรมเนียมการไปรับที่สนามบิน $25 บริการนี้เป็นบริการบังคับสำหรับการพักแบบโฮมสเตย์
 • ค่ามัดจำที่พัก $300 ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์เดือนแรกของคุณ และคุณสามารถจ่ายเงินส่วนที่เหลือกับโฮมสเตย์ของคุณได้โดยตรงเมื่อคุณเดินทางมาถึง

หลังจากที่เราได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสมัครและที่พักเหล่านี้แล้ว เราจะเริ่มจัดหาที่พักให้คุณ คุณสามารถขอค่ามัดจำที่พักและค่าบริการไปรับที่สนามบินคืนได้เต็ม 100% ถ้าคุณยกเลิกการเข้าพักอย่างน้อย 14 วันก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะไม่สามารถขอคืนได้


วิธีชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เงินสด
 • เช็ค
 • บัตรเครดิต
 • ธนาณัติ
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • การโอนเงินต่างประเทศผ่านธนาคาร
 • การชำระเงินออนไลน์

โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้เราทางไปรษณีย์ หรือคุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ถ้าต้องการโอนเงินต่างประเทศผ่านทางธนาคาร โปรดติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลธนาคาร

นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนในวันที่สอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศของโรงเรียน

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!